کرنا ،عبرتها وکیفرها

کرنا ،عبرتها وکیفرها ویروس کرنا(کووید ۱۹)  در دسامبر ۲۰۱۹   برای اولین بار در شهر ووهان استان هوبئی چین ودراسفند1399 درقم شناسایی شد .وامروز(14فروردین1399تمام دنیارا بایک میلیون نفرآلوده به ویروس کرناکه […]

عقل ،ظرفیت حق نمای آدمی

عقل به عنوان ظرفیت حق نمای آدمی آنگاه تجلی نور الهی می گردد که به لشکریان عقل آراسته و از لشکریان جهل پیراسته گردد. به روایت امام صادق(ع )هرکدام ازعقل وجهل، لشکریانی دارند ک…

آیا ماه صفرنحس است؟

آیا ماه صفر نحس است؟نظرعالمان دین چیست؟آیادلیل عقلی ونقلی دراین موردهست؟و….