آبان 14, 1398

راهبرد جهاد فرهنگى در تقابل با ناتوى فرهنگى

در سال 1999 م. خانم فرانسيس استيونر ساندرس از متخصصان جنگ جهانى‏دوّم با نوشتن كتاب »جنگ سرد فرهنگى« به افشاى ماهيّت ناتوى فرهنگى ونقش آن در فروپاشى شوروى سابق پرداخت، و اين اعلان خطرى ...