آبان 14, 1398

کسب حلال،ابعاد فقهی و حقوقی وآثارآن(1)

چکیده به نام خدا چکیده کلیدواژه مقدمه 1.ضرورت کسب حلال وپاکیزه 2.ارزش کسب حلال 3.دشواری کسب حلال 4.گونه های کسب ودرآمد 5.آثاروپیامدهای کسب حلال نتیجه چکیده […]