آبان 14, 1398

مقام ابراهيم7 وجايگاه آن در فقه

این مقاله درشماره 70 میقات حج به چاپ رسیده است. مقام ابراهيم7 وجايگاه آن در فقه چکيده در  این نوشتار به حقيقت مقام ابراهیم خواهيم پرداخت […]