آبان 14, 1398

حجر اسماعيل وجايگاه آن در مباحث فقهي

چکيده حجراسماعيل، موضوع چند مسألة فقهي قرارگرفته است؛ مانند «داخل طواف قرار گرفتن»، «دست کشيدن روي ديوارحجر هنگام طواف» و «فاصلة مطاف ازديوارحجر». در چرايي و […]