اهتمام به امور زائران

آبان 14, 1398

شميم خدمت

مصطفي آخوندي* چکيده                                در مقالة «شميم خدمت»، مسئلة خدمتگزاري از منظر آيات و روايات و سيرة معصومين:  تبيين شده و دربارة موضوعات معناكاوي، كاركرد و نقش، […]