آبان 14, 1398

امام حسین در قرآن

چكيده در اين مقاله آياتى كه در شأن و منزلت امام حسين(ع) نازل شده، جمع‏آورى و باروايات امامان معصوم(ع) مستند گشته است. آيات به دو دسته […]