حقیقت وشگفتی های نماز،گذرنامه بهشت

نمازرکن دین وپیشران دیگراعمال است.قبولی سایراعمال به قبولی نمازبستگی دارد.نمازحقیقت وباطنی دارد.اگربه درستی ادا شود،نمازگزاررا ازدسترسی شیطان حفظ واورا به سوی بهشت رهنمون می شود.
نمازبهترین مونس وراهگشای آدمی است.
نماز،بهترین راه برای خلاصی ازکژراه ها وناهنجاریهای اجتماعی،است.
درهیچ عبادتی مثل نمازبه آن اهتمام وسفارش نشده است.

انسان شناسی یهود ازمنظرقرآن  

قرآن بدترین وشرورترین دشمنان اسلام ومسلمانان را،یهودیان ومشرکان معرفی می کند.
گوستاولوبون فرانسوی می گوید:
«یهودیها همچون انسانهایی هستند که تازه از جنگل وارد شهر شده و همیشه از صفات انسانی بی بهره بوده اند. چرا که همیشه مانند پست ترین مردم روی زمین زندگی می کنند.

فریادمرگ برآمریکا ومبانی قرآنی آن

شعارمرگ برآمریکا ومستکبران عالم،تجلی برائت ازدشمنان اسلام وانقلاب اسلامی است وگام نخست جهاد ومبارزه بشمارمی آید که مبنای قرآنی دارد.«شعارمرگ برستمگریک شعارقرآنی است
ازقبیل:
سوره برائت
مبارزه موسی با فرعون
لعنت خداوفرشتگان وتمام مردمان برکافران ستمگر
مرگ بریهودیان پیمان شکن وشرور
مرگ برظالمان وستمگران
پاداش راهپیمایی وشعارمرگ برآمریکا
فریادمظلومین دربند ستمگران

نحوه تقسیم ارث

یکی ازمسائل مالی خانواده ها مسئله ارث است.گاهی به دلیل روشن نبودن سهم هریک ازوراث، حقوق برخی ضایع شده وگاه به مناقشه کشیده می شود.
پژوهش پیش رو،مسئله ارث را ازمنظرقرآن وروایات وفقه درسه فصل به تفصیل مورد بررسی وکنکاش قرارداده است
مسائل مربوط به طبقات ارث، به صورت پژوهشی-کاربردی، تمام مسائل ارث مربوط به هرطبقه را به روشنی بیان کرده است.

احکام انتخابات ازمنظرفقهاومبانی فقهی وقرآنی وروایی

این مقاله دردوبخش تنظیم شده است:دربخش نخست فتاوای مراجع عظام،پیرامون وظایف مکلفین درموردانتخابات پیش روبیان شده است.مانند:فتوای امام خمینی،امام خامنه ای،آیات عظام سیستانی،مکارم،صافی،فاضل،بهجت و…ودربخش دوم به مبانی انتخابات ازمنظرفقه وقرآن وروایات پرداخته شده است.

رابطه  خشک سالی وفساد ازمنظرآموزه های دینی

(هشدار،عوامل،نسخه رهایی  ) پیشگفتار قرآن دررابطه با بحران وبلای خشکسالی سه مرحله را یادآورشده است: گام اول هشدارواخطارداده تا انسان غافل نباشد. گام دوم عوامل بروزخشکسالی […]

مافیای سیگارودخانیات

قرآن مى‌فرمايد: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(بقره:۱۹۵) طبق آمارهايى كه از سوى پزشكان متخصّص اعلام شده، مرگ و مير ناشى از دود سيگار در سال به پنج ميليون نفر مى‌رسد! و آمار بيمارى‌هاى خطرناك قلبى و تنفّسى و سرطان ناشى از دود سيگار نيز بسيار بالاست. بنابراين، كشيدن سيگار مصداق إلقاء نفس در تهلكه ومصداق قاعده‌«لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» و إضرار به نفس وبه غیراست.به همین دلایل وبه دلیل عقلی برخی فقهاخرید وفروش ومصرف آن رامطلقا حرام دانستند.

رابطه  خشک سالی وفساد ازمنظرآموزه های دینی

بحران خشکسالی پیامدهای ناگواری درپی دارد.
سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد در سال ۲۰۲۵ ،بیشتر از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با کمبود آب مواجه می شوند. طلیعه بحران هم اکنون در چین، آفریقا، هند، تایلند، مکزیک، مصر و ایران نمایان شده است. ایران در کمربند خشک جهانی قرار گرفته و بارشی معادل یک سوم بارش متوسط جهانی را دارد.
پیامدهای خشکسالی خود را درعرصه اقتصادی وکشاورزی،سیاسی وامنیتی،بهداشت وسلامتی ،اجتماعی و…نشان می دهد.

کم فروشی(مطففین)

کم فروشی و کم گذاشتن درمعاملات وآن چه قابل خریدوفروش وحتی درغیرمعاملات ،ازبلاها وآسیب هایی است که چالش هایی برای جامعه پدید می آورد.عده ای سودجوودنیاطلب بدین وسیله حق مردم را به طرز ناجوانمردانه‏اى پايمال مى‏كنند.ازاین رودرقرآن سوره ای به نام کم فروشان نازل شده است.ونیزدرآیات وروایاتی به کم فروشان هشدارداده و آنان راتهدید کرده است.وقوم شعیب به جهت همین خصلت ظالمانه عذاب شدند.

حکم:کم فروشی و)وکم گذاشتن)، ازگناهان کبیره وحرام می باشد.

آسیب شناسی نفوذاسرائیلیات درمنابع دینی وچالشهای پیش روی عالمان دینی

اشاره
موضوع روایات جعلی و اسرائیلیات، مهم‌ترین ابزار جنگ نرم علیه حوزه‌ها و مراکز علمی به شمار می‌آید.ازیک طرف برخی عالمان دینی را تحت تاثیرقرارداده ودرصورت غفلت به بیراهه کشانده که هم خودگمراه می شودوهم عده ای را به گمراهی می کشاند.وازسویی همچون آب زیربنای ساختمان، نرم و بی‌صدا، پایه‌های حقایق و اسلام ناب را متزلزل ساخته و مسلمانان را با دروغ‌ها و مشتبه ساختن حق و باطل، از اسلام ناب دور کرده و به کژراهه‌ای برده که هیچ جنگ سختی قادر نیست چنین خساراتی بر دین اسلام وارد کند.